Ads

የሚሸጥ የ 40/60 ኮንዶሚንየም ንግድ ቤት  ስፋት 98 ካሬ ሜትር price in Ethiopia

Price : 7,938,000.00 ETB

  • Posted: 1 year ago
  • Site (Location) : ቦታ መገናኛ 24 ማዞሪያ
  • Area (Sqm) : 98

Description

የሚሸጥ የ 40/60 ኮንዶሚንየም ንግድ ቤት
*  ስፋት 98 ካሬ ሜትር
*የአንዱ ካሬ መሸጫ ዋጋ 81,000 (ሰማንያ አንድ ሺ ብር ብቻ)
* የአከፋፈል ሁኔታ 50% ማለትም የ 7,938,000(ሰባት ሚልየን ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ስምንት ሺ) 3,969,000(ሶስት ሚልየን ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ሺህ ቅድሚያ ተከፍሎ ቀሪው በቀጣይ አምስት አመት በ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል የሚከፈል ይሆናል
* ቦታ መገናኛ 24 ማዞሪያ
* ሙሉውን መረጃ በ 0911070797 የሮስ ብለው ደውለው ያግኙ


Share this with your friends