maui curling cream for sale & price in Ethiopia

Price : 900.00 ETB

  • Posted: 1 month ago
  • Brand : maui

Description

maui የፀጉር ፍሪዝ ማድረጊያ 
-ፀጉር በኮንድሽነር አልፈረዝ ላለሽ
-ስፈርዢ ለሚሰበሰብ ፀጉር ማው መፍትሄ ነው
-የቅባትነት ይዘት ስላለው ሲፈረዝ ድርቅ ማያደርግ
-ፀጉርን ማይጎዳ እሚያፋፋ
-ከተፈረዘ ለሳምት ሚያገለግል


Share this with your friends