40/60home sales price in Ethiopia

Price : 3,000,000.00 ETB Fixed

Description

የቤቱ ዓይነት: 40/60 የሚገኝበት ሳይት :አያት 2 ሳይት 4 የቤቱ ስፋት: 72 ካሬ ቤቱ የተገኘበት መንገድ : በዕጣ ቤቱ የሚገኝበት ወለል : 12ተኛ የትዳር ሁኔታ:ያላገባ ቀሪ ዕዳ: 350,000 መሸጫ ዋጋ : 3,200,000 የቤቱ ዓይነት: 40/60 የሚገኝበት ሳይት :አያት በሻሌ የቤቱ ስፋት: 61ካሬ ቤቱ የተገኘበት መንገድ : በዕጣ ቤቱ የሚገኝበት ወለል : 11ኛ የትዳር ሁኔታ:ያገባ ቀሪ ዕዳ: የለበትም ዘግቷል መሸጫ ዋጋ : 2,850,000 የቤቱ ዓይነት: 40/60 የሚገኝበት ሳይት :አያት በሻሌ የቤቱ ስፋት: 61 ካሬ ቤቱ የተገኘበት መንገድ : በዕጣ ቤቱ የሚገኝበት ወለል : 11ኛ የትዳር ሁኔታ:ያላገባ ነባር እጣ ቀሪ ዕዳ: 220,000 መሸጫ ዋጋ : 2,700,000 ️092*******ይደውሉ

Share this with your friends